مقدمه:

در راستای برنامه راهبردی دانشگاه و به منظور تشویق و ترغیب اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و افزایش تعداد مجلات تخصصی دانشگاه شورای چاپ و نشر مجلات با عنایت به آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور و مصوبات دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تشکیل می گردد.

وظایف شورای چاپ و نشر مجلات:

۱- اتخاذ سیاستهایی که ضمن حفظ و تداوم نشریات خصصی موجود دانشگاه، به توسعه و ارتقاء سطح علمی دانشگاه منجر گردد.

۲- بررسی درخواست های چاپ و نشر مجلات جدید

۳- تهیه و تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز چاپ و نشر مجلات

۴-تعیین حق الزحمه داوری مجلات

۵- انتخاب و پیشنهاد سردبیران نشریات تخصصی دانشگاه به ریاست دانشگاه جهت صدور حکم

۶- ارزیابی سالیانه مجلات موجود و ارائه راهکار جهت ارتقاء کیفی مجلات

ترکیب شورای چاپ و نشر مجلات:

– معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان رئیس شورا

– مدیر امور پژوهش دانشگاه به عنوان دبیر شورا

– سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه صاحبنظر در امر مجلات به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و حکم ریاست دانشگاه

– کارشناس مسئول گروه نشر آثار علمي

نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی پست الکترونیکی
دکتر داود یونسیان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه younesian AT iust.ac.ir
دکتر رامین هاشمی مدیر امور پژوهش دانشگاه rhashemi AT iust.ac.ir
دکتر محرم حبیب نژاد رئيس گروه نشر آثار علمي hkorayem AT iust.ac.ir
دکترسیدجواد میرمحمد صادقی دانشکده مهندسی راه آهن javad_sadeghi AT iust.ac.ir
دکتر علی ملکی دانشکده شیمی maleki AT iust.ac.ir
دکتر مصطفی بهزادفر دانشکده مهندسی بمعماری و شهرسازی behzadfar AT iust.ac.ir
دکتر محمدرضا دلیری دانشکده مهندسی برق daliri AT iust.ac.ir
رزا بیانی كارشناس مسئول rozabayani AT iust.ac.ir
keyboard_arrow_up